Η κυκλική οικονομία είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα γραμμικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που δημιουργούν τεράστια απόβλητα και έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον συνολικά. Η κυκλική χρήση του υλικού, για παράδειγμα μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, μπορεί να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων καθώς και την εξάρτησή μας από την εξόρυξη ή την εισαγωγή πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.